DOKUMENTY I AKTY PRAWNE

DOKUMENTY DLA CZŁONKÓW CZARNKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 Aby uzyskać dostęp do dokumentów w tym dziale należy założy konto w E-BOK. Szczegółowe informacje można uzyskać w administracji spółdzielni

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czarnkowie (zwaną dalej Spółdzielnią) z siedzibą Os. Parkowe 13D, 64-700 Czarnków, tel. 67 255 32 47 do 49, e-mail: [email protected]

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółdzielni możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected].

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a. związanych z działalnością Spółdzielni opisanych w art. 1,2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. i art. 1 Ustawy prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b. zawarcia i realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółdzielni w związku z prowadzoną działalnością i realizacją zawartych umów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d. zapewnienia bezpieczeństwa gdy jest to niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów, bądź żywotnych interesów innych osób zawarcia umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO); e. dochodzenia należności (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, bądź kategoriom odbiorców do których należą:

a. firmy remontowo-budowlane;

b. firmy kominiarskie

c. firmy poligraficzne

d. firmy informatyczne

e. firmy ubezpieczeniowe

f. inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 tj. :

a. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółdzielni w związku z prowadzeniem działalności i realizacji zawartych umów przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Spółdzielnię;

b. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przez okres do czasu wypełniania prawnie usprawiedliwionych interesów Spółdzielni stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. Zgodnie z RODO posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych i zgłoszenia skargi do organu nadzorczego UODO.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r., z Ustawy prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. oraz Statutu Spółdzielni. W przypadku nie obowiązywania powyższych aktów prawnych podanie danych ma charakter dobrowolny w celu realizacji wniosku.