ZAWIADOMIENIE O UZUPEŁNIENIU PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 roku – (poniedziałek) – o godz. 1600 w świetlicy Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie Os. Parkowe 13 D

Zarząd Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie, Os. Parkowe 13 D, działając na podstawie § 31 ust.1 ust. 2 i ust. 3 obowiązującego Statutu Spółdzielni w związku ze zgłoszonym przez członków projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad informuje o uzupełnieniu porządku obrad w sposób następujący:

W porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadza się:

           Po punkcie 9 porządku obrad wprowadza się punkt 9. A. celem poddania pod głosowanie projektów uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni:

9. A. 1) uchwała nr 9/I/2024 w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni i uchwalenia tekstu jednolitego  w zakresie § 40 ust. 4 i § 47 ust. 3, które dotyczą:

  • zmniejszenia ilości członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej z dotychczasowej liczby 9 osób na 7 osób;
  • wykreślenia wymogu dla kandydata na członka Zarządu, że powinien posiadać co najmniej 5 – letni staż pracy w spółdzielni mieszkaniowej.

9. A. 2) uchwała nr 10/I/2024 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej  w zakresie § 3 ust. 3 i dodania § 21, która dotyczy zmniejszenia ilości członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej z dotychczasowej liczby 9 osób na 7 osób wraz z wprowadzeniem zapisu, że zmiana ta wchodzi w życie od nowej kadencji Rady Nadzorczej na 2026/2029 roku.

         W związku z wprowadzonymi dodatkowymi projektami uchwał ulega zmianie numer uchwały z punktu 11. Porządku obrad to jest: „11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie wniosków dotyczących całokształtu działalności Spółdzielni – Uchwała nr 11/I/2024.” 

 Zarząd  Spółdzielni