Szanowni Państwo !

Zarząd Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie w ślad za przedstawioną informacją podczas tegorocznych zebrań, które miały miejsce w miesiącu lutym informuję, iż z dniem 30 lipca 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, która w sposób istotny ułatwia dotychczasowym użytkownikom wieczystym nabywanie prawa własności tych nieruchomości, w naszym przypadku dotyczy gruntów pod garażami.

To kolejny etap eliminacji użytkowania wieczystego z polskiego systemu prawnego. Pierwszy etap reformy miał miejsce w 2019 roku. Dotyczył on gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe i zakładał ich uwłaszczanie z mocy samego prawa.

Natomiast drugi etap reformy – obecnie wprowadzany dotyczy gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym na wniosek, a nie z mocy prawa, jak to było w przypadku gruntów mieszkaniowych.

W ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy użytkownik wieczysty jest uprawniony do wystąpienia z żądaniem sprzedaży nieruchomości na jego rzecz od Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Jeśli użytkownik wieczysty złoży wniosek w terminie, organy publiczne nie mogą odmówić sprzedaży gruntu. W przypadku odmowy sprzedaży, mimo spełnienia przez uprawnionego wszelkich warunków wynikających z ustawy, przysługiwać mu będzie prawo do wniesienia powództwa do sądu o tzw. zastępcze oświadczenie woli o sprzedaży. Obecnie decyzja o zbyciu nieruchomości stanowi wyraz wolnej woli właściciela.

Nowelizacja wprowadza do ustawy o gospodarce nieruchomościami przepisy określające zasady płatności za uwłaszczenie gruntu, zgodnie z którymi:

  1. w przypadku zapłaty ceny jednorazowo – to 20-krotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży,
  2. w przypadku rozłożenia ceny na raty – to 25-krotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Samorządy mogą przyjąć tę samą zasadę lub negocjować cenę z nabywcą, przy czym nie może ona przekroczyć rynkowej wartości nieruchomości gruntowej.

W związku z powyższym Zarząd CZSM wystąpił w dniu 30.10.2023 roku do Urzędu Miasta o przedstawienie warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych będących na dzień dzisiejszy w wieczystym użytkowani przez CZSM (tereny pod garażami).

Z uzyskanej w dniu 05 lutego 2024 roku odpowiedzi z UM wynika, iż bez określenia wartości przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, Urząd nie jest w stanie określić, jaka będzie cena sprzedaży dla poszczególnych nieruchomości. A odnośnie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży wymagana jest zgoda Rady Miasta Czarnków.

Ponadto Urząd zwrócił się do CZSM z prośbą o informację czy jesteśmy zdecydowani na wykup gruntów.

A zatem Szanowni Państwo, aby Zarząd Spółdzielni mógł wdrożyć w życie procedurę wykupu gruntów, niezbędna jest w tym przepadku Państwa zgoda i wola poniesienia kosztów wykupu. W jakiej wysokości niestety, jak wynika z pisma z Urzędu Miasta, Zarząd CZSM nie jest w stanie określić.

Mając powyższe na uwadze prosimy Państwa o podjęcie decyzji w tym względzie.

W załączeniu przesyłamy druk ankiety, którą należy wypełnić i dostarczyć do Administracji CzSM w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.06.2024r. Ankieta zostanie również dostarczona do skrzynek pocztowych.