Zarząd Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie, Os. Parkowe 13 D, działając na podstawie § 48 ust.1 pkt. 12 obowiązującego Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień

24 czerwca 2024 roku – (poniedziałek) – o godz. 1600 w świetlicy
Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Parkowe 13D

                    WALNE  ZGROMADZENIE

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie i wybór Prezydium Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Wnioskowej.
 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2023 r.
 5. Sprawozdania:
 6. Zarządu – z działalności Spółdzielni za 2023 rok oraz przedstawienie Kierunków Rozwoju Działalności Gospodarczej, Społecznej i Kulturalnej CZSM na lata 2024-2028,
 7. Rady Nadzorczej – z działalności za 2023 rok,
 8.   Przedstawienie zgodnie z art. 93 § 4 Prawa Spółdzielczego informacji nt. realizacji wniosków wynikających z przeprowadzonej w terminie od 10 stycznia do 26 kwietnia 2023 lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2020 r., do 31.12.2022 r.
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej CZSM,
 2. Informacja Zarządu z realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie z dnia 29.06.2023 roku.
 3. Sprawozdanie Komisji Mandatowej, nt. prawomocności i zdolności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.
 4. Podjęcie uchwał:
 5. nr 1/I/2024 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni  za 2023 rok,
 6. nr 2/I/2024 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok,
 7. nr 3/I/2024 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i bilansu Spółdzielni       

  za 2023 r,

 • nr 4 – 5/I/2024 – w sprawie udzielenia absolutorium z działalności w 2023 roku  

 poszczególnym członkom Zarządu,

 • nr 6/I/2023 – w sprawie najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć                      
                       w Bankach,
 • nr 7/I/2024 – w sprawie przeniesienia nadwyżki bilansowej za rok 2023,
 • nr 8/I/2024 – w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju działalności Spółdzielni.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie wniosków dotyczących całokształtu działalności Spółdzielni – Uchwała nr 9/I/2024.
 3. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uwaga:

Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2023 roku oraz materiały związane z proponowanym porządkiem obrad będą do wglądu członków od dnia 03 czerwca 2024 roku
w sekretariacie Spółdzielni w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.czsm.pl w zakładce „Dokumenty”.

          Aby uzyskać dostęp do treści i dokumentów dla członków Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej należy się zalogować – okno logowania dostępne w lewej części serwisu w sekcji „Logowanie” (aby otrzymać dane logowania do serwisu prosimy zgłosić się do biura obsługi klientów w siedzibie CzSM – tylko dla członków). Walne Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na WZ. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.Mandaty, potwierdzające prawo udziału w obradach Walnego Zgromadzenia, wydawane będą członkom Spółdzielni po okazaniu dokumentu ze zdjęciem, a pełnomocnikom – po złożeniu pełnomocnictwa i okazaniu dokumentu ze zdjęciem.

Pełnomocnik może mieć tylko jedno pełnomocnictwo tzn. nie może zastępować więcej niż jednego członka.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. 

Członek Spółdzielni pełnomocnik członka Spółdzielni uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winien okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. 

Ze względu na ważność omawianych spraw zapraszamy do udziału w zebraniu.

Zarząd  Spółdzielni