Zarząd Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie ogłasza przetarg nieograniczony dla ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w budynku usytuowanym:

  • w Czarnkowie Osiedle Parkowe nr 20/20 o pow. użytkowej  51,50 m2  wynikającej z dokumentacji budynku wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym (2pokoje, kuchnia, korytarz, łazienka i wc) IV piętro. 

Cena wywoławcza – 4,565,16 zł/m2.

        Przetarg odbędzie się 09 października 2023 roku o godz. 1100 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Osiedle Parkowe 13 D w pokoju nr 22. Osoba wygrywająca przetarg w terminie 14 dni od daty przetargu jest zobowiązana wpłacić na konto Spółdzielni zaoferowaną kwotę pomniejszoną o wadium, z którą po dokonaniu wpłaty Zarząd Spółdzielni przystąpi do aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego w terminie do 31 października 2023 roku.

       Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane z zawarciem aktu notarialnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Spółdzielni do dnia 09.10.2023 roku do godz. 1045  wadium w wysokości – 23,511,00 złotych. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w przypadku odstąpienia przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy. Pierwsze postąpienie wynosi 1.000,00 złotych. Następne postąpienia po 500,00 złotych.

      Potencjalni oferenci mogą dokonać oględzin lokalu w dniach od 19.09 do 06.10.2023r.,  w godzinach od godz. 800  do godz. 1400. Telefon kontaktowy – (67) 255 32 47 do 49 wewnętrzny 11 i 19.

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

   Zarząd Spółdzielni