Miejska Kanalizacja i Wodociągi Spółka z o. o. w Czarnkowie, ul. Gdańska 48

informuje, że na podstawie decyzji nr BD.RZT.70.103.2021 z dnia 13 września 2021 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy, ogłasza taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie miasta Czarnków od dnia 1 października 2023 roku do 30 września 2024 roku. Cena wody 10,46 (zł/m³)

Wysokość cen za dostarczaną wodę. 

WyszczególnienieCena taryfowa
Lp.1234
1Grupa I
Gospodarstwa domowe (rozliczenie co miesiąc)
Cena wody (zł/m³)3,824,13
2Grupa II
Pozostali odbiorcy (rozliczenie co miesiąc)
Cena wody (zł/m³)3,824,13


Wysokość cen za odprowadzanie ścieków

 WyszczególnienieCena taryfowa
Lp.1234
1Grupa I
Gospodarstwa domowe (rozliczenie co miesiąc)
Cena wody (zł/m³)5,866,33
2Grupa II
Pozostali odbiorcy (rozliczenie co miesiąc)
Cena wody (zł/m³)5,866,33

Prezes Zarządu MKiW Sp. z o.o. w Czarnkowie