Po walnym. Absolutorium dla Zarządu i nowa Rada Nadzorcza

26 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wybrano nowy skład Rady Nadzorczej. Udzielono także absolutorium Zarządowi. Najważniejsze w roku spółdzielcze zebranie trwało blisko sześć godzin.

Walne rozpoczął prezes Wiesław T. Grott, który podziękował zebranym za liczne przybycie, a także podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w gali z okazji 65-lecia Spółdzielni. Zdradził również wysokość kwoty zebranej od sponsorów – firm współpracujących ze Spółdzielnią, która w całości pokryła koszt przygotowania gali i imprez towarzyszących obchodom przez cały rok m.in. rajdu rowerowego, zawodów pływackich i innych. Przede wszystkim jednak przedstawił sprawozdanie Zarządu za rok 2022 oraz Kierunki Rozwoju Działalności Gospodarczej, Społecznej i Kulturalnej CZSM na lata 2023-2027. Finansową część podsumowała Iwona Józefiak, główna księgowa i członek Zarządu. 

W związku z kończącą się kadencją Rady Nadzorczej Zarząd podziękował wszystkim członkom Rady. Wręczono też pamiątkowe dyplomy. Działalność Rady Nadzorczej w 2022 roku przedstawił ustępujący przewodniczący Rady Wojciech Urban. Oba sprawozdania – Zarządu i Rady, przyjęto bez żadnych zastrzeżeń. Nikt z zebranych nie zabrał głosu.

Formalnością okazało się również głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu. Za absolutorium dla prezesa Wiesława T. Grotta głosowało 159 członków,
27 wstrzymało się od głosu, a 9 było przeciw; za absolutorium dla Iwony Józefiak – 193 członków, a 4 wstrzymało się od głosu. Przegłosowano również limit zobowiązań jakie spółdzielnia może zaciągnąć w bankach. To 8 mln złotych.

Przyjęto również kierunki działania Spółdzielni na lata 2023-2027, a także wnioski wynikające z listu polustracyjnego z działalności Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie. Odrzucono z kolei projekt uchwały zgłoszony przez grupę członków dotyczący zmniejszenia ilości członków Rady Nadzorczej z 9 do 7 osób wraz z obniżką wynagrodzenia członków o 30 procent. Z przyczyn formalnych nie głosowano nad projektami w sprawie finansowania remontów garaży oraz zamrożenia podwyżek czynszu remontowego i eksploatacyjnego. Decyzje w tych sprawach nie leżą bowiem w kompetencjach walnego. Nawet gdyby uchwały trafiły pod głosowanie i zostałyby przyjęte, to w świetle prawa i tak byłyby nieważne i nigdy nie weszłyby w życie. To samo dotyczyło projektu dotyczącego jawności dochodów Zarządu.
Ta kwestia jest już uregulowana ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i nie ma potrzeby, ani podstaw do dodatkowego regulowania jej przez walne zgromadzenie.

Walne skorzystało natomiast ze swoich kompetencji, by wybrać delegata i jego zastępcę reprezentującego Spółdzielnię w obradach Krajowego Zjazdu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Delegatem na zjazd został  Tomasz Banachowicz, a jego zastępcą Krystyna Witkowska. Tomasz Banachowicz będzie również reprezentował spółdzielnię w obradach zjazdu przedkongresowego VII Kongresu Spółdzielczości.

Skład Rady Nadzorczej:

Mecha Lidia

Urban Wojciech

Dukat Krystyna

Pawłowski Wojciech

Hejdysz Violetta

Ruta Marian

Albin Paweł

Liszkowski Michał

Grencel Mieczysława