Zarząd Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie, Os. Parkowe 13 D, działając na podstawie § 48 ust.1 pkt. 12 obowiązującego Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień

26 czerwca 2023 roku – (poniedziałek) – o godz. 1600 w sali kina „ŚWIATOWID”
w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 60

                    WALNE  ZGROMADZENIE

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie i wybór Prezydium Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, Wyborczej oraz Wnioskowej.
 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2022 r.
 5. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej.
 6. Zgłaszanie kandydatów na delegata i jego zastępcę reprezentującego Spółdzielnię w obradach Krajowego Zjazdu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 7. Zgłaszanie kandydatów na delegata reprezentującego Spółdzielnię w zjeździe przedkongresowym
  VII Kongresu Spółdzielczości.
 8. Sprawozdania:
 9. Zarządu – z działalności Spółdzielni za 2022 rok oraz przedstawienie Kierunków Rozwoju Działalności Gospodarczej, Społecznej i Kulturalnej CZSM na lata 2023-2027,
 10. Rady Nadzorczej – z działalności za 2022 rok,
 11.   Przedstawienie zgodnie z art. 93 § 4 Prawa Spółdzielczego listu polustracyjnego i wniosków z przeprowadzonej w terminie od 10 stycznia do 29 kwietnia 2022 lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2020 r., do 31.12.2022 r.
 1. Wybory do Rady Nadzorczej,
 2. Informacja Zarządu z realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie z dnia 27.06.2022 roku.
 3. Sprawozdanie Komisji Mandatowej, nt. prawomocności i zdolności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej,
 5. Podjęcie uchwał: a) nr 1/I/2023 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni  za 2022 rok, b) nr 2/I/2023 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok, c) nr 3/I/2023 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i bilansu Spółdzielni za 2022 r,

d) nr 4 – 5/I/2023 – w sprawie udzielenia absolutorium z działalności w 2022 roku   poszczególnym członkom Zarządu,

e) nr 6/I/2023 – w sprawie najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć
                     w Bankach,

f) nr 7/I/2023 – w sprawie przeniesienia nadwyżki bilansowej za rok 2022,

g) nr 8/I/2023 – w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju działalności Spółdzielni.

h) nr 9/I/2023 – w sprawie przyjęcia wniosków z lustracji całokształtu działalności Spółdzielni,

 1. Ciąg dalszy dyskusji nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
 2. Sprawozdanie Komisji Wyborczej w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej.
 3. Sprawozdanie Komisji Wyborczej w sprawie wyboru delegata i jego zastępcy reprezentującego   
  Spółdzielnię w obradach Krajowego Zjazdu ZRSM RP.
 4. Podjęcie uchwały nr 10/I/2023 w sprawie wyboru delegata i jego zastępcy reprezentującego Spółdzielnię w obradach Krajowego Zjazdu ZRSM RP.
 5. Sprawozdanie Komisji Wyborczej w sprawie wyboru delegata reprezentującego Spółdzielnię  
  w obradach  zjazdu przedkongresowego VII Kongresu Spółdzielczości.
 6. Podjęcie uchwały nr 11/I/2023 w sprawie wyboru delegata reprezentującego Spółdzielnię

w obradach w zjeździe przedkongresowym VII Kongresu Spółdzielczości.

20. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie wniosków dotyczących całokształtu działalności Spółdzielni – Uchwała nr 12/I/2023.

 1. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uwaga:

Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2022 roku oraz materiały związane z proponowanym porządkiem obrad będą do wglądu członków od dnia 05 czerwca 2023 roku
w sekretariacie Spółdzielni w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.czsm.pl w zakładce „Dokumenty”.

          Aby uzyskać dostęp do treści i dokumentów dla członków Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej należy się zalogować – okno logowania dostępne w lewej części serwisu w sekcji „Logowanie” (aby otrzymać dane logowania do serwisu prosimy zgłosić się do biura obsługi klientów w siedzibie CzSM – tylko dla członków). 

Walne Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na WZ. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

Mandaty, potwierdzające prawo udziału w obradach Walnego Zgromadzenia, wydawane będą członkom Spółdzielni po okazaniu dokumentu ze zdjęciem, a pełnomocnikom – po złożeniu pełnomocnictwa i okazaniu dokumentu ze zdjęciem.

Pełnomocnik może mieć tylko jedno pełnomocnictwo tzn. nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. 

Członek Spółdzielni pełnomocnik członka Spółdzielni uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winien okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. 

Ze względu na ważność omawianych spraw zapraszamy do udziału w zebraniu.

Zarząd  Spółdzielni