Zarząd Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie przedstawia poniżej stanowisko Biura Analiz Sejmowej w sprawie opinii prawnej dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych garażami w prawo własności.