Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2023 r. akcje odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych wystawionych przed posesją i wokół altan śmietnikowych nie będą przeprowadzane.

W związku z powyższym prosimy o dostarczanie ww. odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Browarnej 6 w Czarnkowie – Miejski Zakład Komunalny spółka z o.o.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska pod nr telefonu: 

67 255 23 26 lub mailowo: [email protected].

———————————-

 [1] Uchwała NR IX/46/2015 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 kwietnia 2015 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Czarnków ze zm. oraz Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 kwietnia 2015r. sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze zm.