Zarząd Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie, Os. Parkowe 13 D, działając na podstawie § 48 ust.1 pkt. 12 obowiązującego Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień

27 czerwca 2022 roku – (poniedziałek) – o godz. 1600 w sali kina „ŚWIATOWID”
w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 60

                    WALNE  ZGROMADZENIE

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie i wybór Prezydium Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Wnioskowej.
 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 28 września 2021 r.
 5. Sprawozdania:
 6. Zarządu – z działalności Spółdzielni za 2021 rok oraz przedstawienie Kierunków Rozwoju Działalności Gospodarczej, Społecznej i Kulturalnej CZSM na lata 2022-2026,
 7. Rady Nadzorczej – z działalności za 2021 rok,
 8.   Przedstawienie zgodnie z art. 93 § 4 Prawa Spółdzielczego listu polustracyjnego i wniosków z przeprowadzonej w terminie od 16 marca do 14 września 2020 (z przerwą spowodowaną stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej) lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2017 r., do 31.12.2019 r.

 1. Informacja Zarządu z realizacji wniosków  z przeprowadzonej w terminie od 16.03 do 14.09.2020 roku lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2019 r.
 2. Informacja Zarządu z realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie z dnia 28.09.2021 roku.
 3. Sprawozdanie Komisji Mandatowej, nt. prawomocności i zdolności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej,
 5. Podjęcie uchwał:
 6. nr 1/I/2022 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni  za 2021 rok,
 7. nr 2/I/2022 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok,
 8. nr 3/I/2022 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i bilansu Spółdzielni       

                     za 2021 r,

 • nr 4 – 5/I/2022 – w sprawie udzielenia absolutorium z działalności w 2021 roku  

                     poszczególnym członkom Zarządu,

 • nr 6/I/2022 – w sprawie najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć
                       w Bankach,
 • nr 7/I/2022 – w sprawie przeniesienia nadwyżki bilansowej za rok 2021,
 • nr 8/I/2022 – w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju działalności Spółdzielni.

 1. Ciąg dalszy dyskusji nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
 2. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie wniosków dotyczących całokształtu działalności Spółdzielni – Uchwała nr 9/I/2022.
 3. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uwaga:

Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 28 września 2021 roku oraz materiały związane z proponowanym porządkiem obrad będą do wglądu członków od dnia 06 czerwca 2022 roku
w sekretariacie Spółdzielni w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.czsm.pl w zakładce „Dokumenty”.

          Aby uzyskać dostęp do treści i dokumentów dla członków Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej należy się zalogować – okno logowania dostępne w lewej części serwisu w sekcji „Logowanie” (aby otrzymać dane logowania do serwisu prosimy zgłosić się do biura obsługi klientów w siedzibie CzSM – tylko dla członków). 

Walne Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na WZ. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

Mandaty, potwierdzające prawo udziału w obradach Walnego Zgromadzenia, wydawane będą członkom Spółdzielni po okazaniu dokumentu ze zdjęciem, a pełnomocnikom – po złożeniu pełnomocnictwa i okazaniu dokumentu ze zdjęciem.

Pełnomocnik może mieć tylko jedno pełnomocnictwo tzn. nie może zastępować więcej niż jednego członka.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. 

Członek Spółdzielni pełnomocnik członka Spółdzielni uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winien okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. 

Ze względu na ważność omawianych spraw zapraszamy do udziału w zebraniu.

Zarząd  Spółdzielni