W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie pytaniami mieszkańców w sprawie wykupu gruntów na własność, Zarząd Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe staliśmy się właścicielami lub współwłaścicielami gruntów na których mieszkamy i co do których do tej pory mieliśmy prawo użytkowania wieczystego.

Podkreślić należy, iż ustawa obejmowała przekształceniem prawa użytkowania wieczystego tylko gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe do których do tej pory mieliśmy prawo użytkowania wieczystego. Wspomniana Ustawa całkowicie pomija grunty na których wybudowane zostały garaże, drogi, tereny rekreacyjne, place zabaw, parkingi i inne służące mieszkańcom. A zatem w tym przypadku w dalszym ciągu będziemy ponosić opłaty związane z ich wieczystym użytkowaniem. 

Ogólnie w zasobach Spółdzielni przekształcenie prawa użytkowania wieczystego objęło 63,64% gruntów w Czarnkowie, i 53,59% w Lubaszu.

Dla wszystkich nieruchomości gruntowych zarówno tych własnych jak i tych oddanych w wieczyste użytkowanie założone są księgi wieczyste.Reasumując, sprawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi w Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej została ostatecznie w 2021 roku uporządkowana. Wszelkie formalności związane z wykupem gruntów zostały zakończone.