Zarząd Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie ogłasza przetarg nieograniczony dla ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w budynku usytuowanym:

 w Czarnkowie Osiedle Zacisze o pow. użytkowej 51,20 m2 wynikającej z dokumentacji budynku wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym (2 pokoje, kuchnia, korytarz i łazienka, loggia)

Zarząd Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie ogłasza przetarg nieograniczony dla ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w budynku usytuowanym:

 w Czarnkowie Osiedle Zacisze o pow. użytkowej 51,20 m2 wynikającej z dokumentacji budynku wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym (2 pokoje, kuchnia, korytarz i łazienka, loggia)

Cena wywoławcza – 3.429,54 zł/m2.

Przetarg odbędzie się 03 sierpnia 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Osiedle Parkowe 13 D w pokoju nr 22. Osoba wygrywająca przetarg w terminie 14 dni od daty przetargu jest zobowiązana wpłacić na konto Spółdzielni zaoferowaną kwotę pomniejszoną o wadium, z którą po dokonaniu wpłaty Zarząd Spółdzielni przystąpi do aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego w terminie do 15 września 2020 roku. Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane z zawarciem aktu notarialnego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Spółdzielni do dnia 03.08.2020 roku do godz. 10:45 wadium w wysokości – 8.778,00 złotych. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w przypadku odstąpienia przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy. Pierwsze postąpienie wynosi 1.000,00 złotych. Następne postąpienia po 500,00 złotych. Potencjalni oferenci mogą dokonać oględzin lokalu codziennie w godzinach od godz. 8:00 do godz. 14:00. Telefon kontaktowy – (67) 255 32 47 do 49 wewnętrzny 11 i 19.

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Zarząd Spółdzielni